המלגה משותפת עם קרן סידיק

הודעה על הארכת קבלת בקשות לתמיכה מהקרן
וקרן "מסירה" וקרן "סידיק" לשנת 2022-2023

קרן מסירה והקרן לתמיכה באנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בישראל, שהיא עמותה ציבורית תורמת, אוספת כספים מתורמים למתן מענקים לעמותות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, וקרן "סידיק" מודיעה על הארכה. של קבלת בקשות למענק מיזם משותף בין הקרן לקרן "מסירה" ע"ש ד"ר "האלה אספניולי" וקרן "סידיק" לעמותות לשנת 2022-2023

1) מטרות המענק:

1. תמיכה בפרויקטים ויוזמות של עמותות ומוסדות ערביים ללא מטרות רווח הפועלים בתחום הנכות ומטרתם לשפר את המציאות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

2. בקשות המוגשות לקבלת מענקים כפופות לעיון ועדת המענקים, בהתחשב בנושאים שהקרן והקרן "מסעירה" וקרן "סידיק" מתעדפות כיום, ובסכום הכספי המוקצה למענקים. .

3. יכולת יישום התכנית ושקיפות בניהול.

2) תחומי תמיכה

הקרן והקרן מסירה וקרן סידיק מעניקות מענקים כספיים לתמיכה בפרויקטים הפועלים להעצמת אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, למשל:

ü פרויקטים המקדמים שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה.

ü פרויקטים להעלאת המודעות לאתגרים העומדים בפני אנשים עם מוגבלויות.

ü פרויקטים להגברת הנגישות בחברה על כל צורותיה.

ü פרויקטים לפיתוח שירותים וחיזוק רוח המנהיגות של אנשים עם מוגבלות.

ü פרויקטים למתן גישה למידע וקבלת זכויות בערבית.

3) קבוצת יעד

3.1 עמותות ומוסדות הפועלים לתמיכה באנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

2.3 שתי הקרנות מעודדות עמותות ויוזמות המגישות הצעות לפרויקטים משותפים בין שתי עמותות או יותר, ונותנות עדיפות לפרויקטים בהם משתתפות עמותות חדשות ומתעוררות בתחום התמיכה באנשים עם מוגבלות.

4) תנאי הגשה

4.1.

4.2 …

4.3 התקציב המוצע משמש למטרות ופעילויות הפרויקט המוצע בלבד.

4.4 הדוח הכספי השנתי של פעילות העמותה לא יפחת מ-50,000 שקלים בשנה האחרונה, ובלבד שתקציב הפרויקט לא יעלה על 40% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה.

4.5 על העמותה לתרום לתקציב הפרויקט המוצע (התאמה) בשיעור של 25% מסך התקציב.

4.6 על העמותה לעסוק בציבור בעלי המוגבלות כקהל יעד עיקרי בעבודתה השוטפת.

4.7 הגשת תוכנית ריאלית ומפורטת הניתנת ליישום בפרק הזמן הנקוב וכוללת תוכנית תשלומי זמן.

4.8 יש למלא את כל הפריטים בטופס המצורף.

5) נפח תמיכה

1.5 גובה המענקים נע בין 10-50 אלף שקלים.

5.2 התשלום יתבצע בשלבים, לפי שלבי התקדמות הפרויקט ולפי הסכם העבודה.

5.3 תמיכה אינה ניתנת למטרות הבאות:

• מימון רכישת ציוד מקצועי שאינו משרת במהותו את מטרות הפרויקט

• תוכניות התומכות בהשאלת ציוד ומכשירים רפואיים

• מימון ההוצאות הבסיסיות, כוח האדם וההנהלה של הקרן

6) המסמכים שיש לצרף

6.1                                                         

6.2 הדוח המפורט (הכתוב) האחרון דו "ח מללולי אחרון

6.3 דוח שכר 5 המובילים

6.4 א.

6.5 ה.

7) מועדי הגשת בקשות

• המועד האחרון להגשת בקשות למענקים הוא עד 31/01/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

• לפרטים על המענק וטופס הבקשה יש לשלוח בקשה לטופס בקשה למייל: [email protected].

• יש למלא את הטופס ולשלוח במייל לכתובת: [email protected] ולצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף הקודם מס' 6.

• האחריות לוודא כי טופס הבקשה התקבל חלה על המבקש

• כל בקשה שתוגש לאחר המועד הנזכר לא תידון.

• בקשה שלא תעמוד בכל התנאים הנזכרים לא תישקל.

• המועד המתוכנן לראיונות עם העמותות יפורסם בהמשך, בהשתתפות נציגי הוועד המנהל של קרן מזרה וועדת המענקים.

בכבוד

ועדת המענקים