מלגת ד"ר האלה אספניולי

הודעה בדבר הארכת קבלת בקשות תמיכה מקרן וקרן מסירה
לשנת 2022-2023 ע"ש ד"ר הלה אספניולי

קרן מסירה והקרן לתמיכה באנשים עם מוגבלות בקהילה הערבית בישראל, שהינה עמותה ציבורית תורמת, אוספת כספים מתורמים למתן מענקים לעמותות הנוגעות לאנשים עם מוגבלות בקהילה הערבית, תוך הכרזה על הארכת קבלת הבקשות מענק מקרן וקרן מסירה בשם ד"ר חלה אספניולי לעמותות לשנת 2022-2023

1) מטרות המענק:

1. תמיכה בפרויקטים ויוזמות של עמותות ומוסדות ערביים ללא מטרות רווח הפועלים בתחום הנכות ומטרתם לשפר את המציאות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

2. בקשות המוגשות לקבלת מענקים כפופות לעיון ועדת המענקים, בהתחשב בנושאים שקרן מסירה והקרן מקדימות כיום, ובסכום הכספי המוקצה למענקים.

3. יכולת יישום התכנית ושקיפות בניהול.

2) תחומי תמיכה

קרן וקרן מסירה מעניקה מענקים כספיים לתמיכה בפרויקטים המעצימים אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית, למשל:

ü פרויקטים המקדמים שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה.

ü פרויקטים להעלאת המודעות לאתגרים העומדים בפני אנשים עם מוגבלויות.

ü פרויקטים להגברת הנגישות בחברה על כל צורותיה.

ü פרויקטים לפיתוח שירותים וחיזוק רוח המנהיגות של אנשים עם מוגבלות.

ü פרויקטים למתן גישה למידע וקבלת זכויות בערבית.

3) קבוצת יעד

3.1 עמותות ומוסדות הפועלים לתמיכה באנשים עם מוגבלות בחברה הערבית.

3.2 הקרן מעודדת עמותות ויוזמות המגישות הצעות לפרויקטים משותפים בין שתי עמותות או יותר, ונותנת עדיפות לפרויקטים בהם משתתפות עמותות חדשות ומתעוררות בתחום התמיכה באנשים עם מוגבלות.

4) תנאי הגשה

4.1

4.2

4.3 התקציב המוצע משמש למטרות ופעילויות הפרויקט המוצע בלבד.

4.4 הדוח הכספי השנתי של פעילות העמותה לא יפחת מ-50,000 שקלים בשנה האחרונה, ובלבד שתקציב הפרויקט לא יעלה על 40% מהמחזור הכספי השנתי של העמותה.

4.5 על העמותה לתרום לתקציב הפרויקט המוצע (התאמה) בשיעור של 25% מסך התקציב.

4.6 על העמותה לעסוק בציבור בעלי המוגבלות כקהל יעד עיקרי בעבודתה השוטפת.

4.7 הגשת תוכנית ריאלית ומפורטת הניתנת ליישום במסגרת הזמן הנקוב וכוללת תוכנית תשלומי זמן.

4.8 יש למלא את כל הפריטים בטופס המצורף.

5) נפח תמיכה

5.1 גובה המענקים נע בין 10-50 אלף שקלים.

5.2 התשלום יתבצע בשלבים, לפי שלבי התקדמות הפרויקט ובהתאם להסכם העבודה.

5.3 תמיכה אינה ניתנת למטרות הבאות:

• מימון רכישת ציוד מקצועי שאינו משרת במהותו את מטרות הפרויקט

• תוכניות התומכות בהשאלת ציוד ומכשירים רפואיים

• מימון ההוצאות הבסיסיות, כוח האדם וההנהלה של הקרן

6) יש לצרף מסמכים

6.1                                                                    

6.2                                                                                

6.3 דוח שכר 5 המובילים

6.4 א

6.5 הוצא

7) מועדי הגשת בקשות

• המועד האחרון להגשת בקשות למענקים הוא עד 31/01/22 בשעה 12:00 בצהריים.

• לפרטים על המענק וטופס הבקשה יש לשלוח בקשה לטופס בקשה למייל: [email protected].

• יש למלא את הטופס ולשלוח במייל לכתובת: [email protected] ולצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף הקודם מס' 6.

• האחריות לוודא כי טופס הבקשה התקבל חלה על המבקש

• כל בקשה שתוגש לאחר המועד הנזכר לא תידון.

• בקשה שלא תעמוד בכל התנאים הנזכרים לא תישקל.

• המועד המתוכנן לראיונות עם העמותות יפורסם בהמשך, בהשתתפות נציגי הוועד המנהל של קרן מזרה וועדת המענקים.

בכבוד

ועדת המענקים